Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat – R. Bülent Tarhan

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:5176)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (13.04.2005 tarihli 25785 no’lu Resmi Gazete)

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu (Kanun No:3628)

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Kanun No: 4982)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
(27 Nisan 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayi: 25445 Karar Sayisi : 2004/7189)

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun No: 4054)

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No: 5065)

Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No: 4852)

OECD Uluslararasi Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No:4518)

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabanci Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 4782)

Birleşmis Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No: 5506)

Türk Ceza Kanunu (Kanun No: 5237)

Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı (2002)

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (22 Subat 2010 Tarihli ve 27501 Sayili Resmî Gazete Karar Sayisi: 2010/56)

Tanık Koruma Kanunu (Kanun No: 5726)

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Kanun No: 3071)

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı – R. Bülent Tarhan